Вих. № 1-31/01/13 від 31 січня 2013 року

Генеральному директору – керівнику технічних програм

Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру»

Тарнапольському А.В.

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3

 

Копія:

Державне агентство

земельних ресурсів України

МСП 03680, м Київ, вул. Народного ополчення, 3

Щодо проектів еталонів

документації із землеустрою

 

Шановний Андрію Віліановичу!

 

    Асоціацією «Земельна спілка України» (надалі – Асоціація) розглянуто проекти еталонів (також іменованих «тимчасовими стандартами») технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які були направленні листом № 3/4542 від 24.12.2012 та листом № 3/114 від 17.01.2013 (далі – Проекти еталонів).

    Асоціація змушена відмовити у погодженні зазначених проектів еталонів і рекомендує розробникам істотно їх доопрацювати у зв’язку із невідповідністю запропонованих документів вимогам законодавства. Звертаємо увагу на те, що запропоновані проекти еталонів включають надмірні вимоги до складу та змісту документації із землеустрою, що прямо не передбачені актами законодавства України, а також встановлюють додаткові обов’язки для виконавців робіт із землеустрою.

    Рекомендуємо розробникам проектів еталонів керуватися принципом «розумного мінімалізму», адже дублювання вимог, визначених чинними нормативно-правовими актами є недоцільним і доцільно лише здійснити посилання на відповідні нормативно-правові акти. Не слід також визначати форму організаційно-розпорядчих документів, які безпосередньо не складаються розробником документації із землеустрою (рішень органів влади, довідок, договорів тощо).

   Неприпустимим також є затвердження вимог до документації із землеустрою у формі «тимчасових стандартів», оскільки такі форми документів зі стандартизації не передбачені як Законом України «Про стандартизацію», так і підзаконними нормативно-правовими актами. Натомість, рекомендуємо керуватися, принаймні, стандартом Держкомзему СОУ ДКЗР-001:2009 «Правила розроблення нормативних документів, побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Основні положення» (затверджений наказом Держкомзему від 07.02.2009 № 67).

    Системним недоліком проектів еталонів є формальне ставлення авторів щодо оформлення графічних матеріалів, адже білі поля в чорних рамках із найменуванням вгорі листа жодним чином не характеризують те, як слід оформляти той або інший планово-картографічний документ. Білий лист паперу із написом «Схема GNSS — спостереження» жодним чином не встановлює вимоги до оформлення схеми GNSS-спостережень і скоріше залишає більше запитань аніж відповідей.

    Не можна також погодитись із намаганням авторів постійно включати до складу документів різного роду «погодження», адже жодні «погодження», «затвердження» і т.п. дозвільні дії органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо вони прямо не передбачені законами України, недопустимі. Рекомендуємо авторам ознайомитись із вимогами законів України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та від 19.05.2011 № 3392-VI  «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

    Звертаємо увагу на те, що статті 50 та 55 Закону України «Про землеустрій» визначає вичерпні вимоги до змісту проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). До складу відповідної документації непотрібно вводити різноманітні «довідки» та інші «додаткові вимоги», що прямо не випливають із актів законодавства. Законодавство не передбачає поділу проекту на «книги».

    Вичерпний перелік складових проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є таким (курсивом позначено документи, які не готуються розробником документації із землеустрою):

 • завдання на розроблення проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);
 • рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 • письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
 • довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);
 • розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 • розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 • акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 • акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 • матеріали погодження проекту землеустрою.

    Таким чином, у нормативному документі необхідно лише викласти вимоги до оформлення відповідних документів та не переобтяжувати його надмірними вимогами та формалізацією. Якщо ж проаналізувати запропоновану авторами структуру проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, то можна відзначити значну кількість необґрунтовано включених до складу документів (виділені курсивом):

 

Найменування документу

Примітка

1.

Пояснювальна  записка

 

2.

Додатки до пояснювальної записки.

законом не передбачено

2.1.

Клопотання (заява) замовника до проектної організації

законом не передбачено

2.2.

Завдання на виконання робіт

не потребує стандартизації, визначене постановою КМУ від 04.03.2004 № 266

2.3.

Заява (клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

законом не передбачено

2.4.

Рішення міської, селищної, сільської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

2.5.

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

2.6.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) або іншого графічного матеріалу

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

2.7.

Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

2.8.

Перелік обмежень у використанні земельних ділянок

не потребує стандартизації, визначене постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051

2.9.

Умови відведення  земельної ділянки

законом не передбачено

2.10.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

законом не передбачено

2.11.

Викопіювання із чергового кадастрового плану

законом не передбачено

2.12.

Викопіювання з генерального плану

законом не передбачено

2.13.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

законом не передбачено

3.

Матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування

автори зосередились на викладенні змісту матеріалів геодезичних вишукувань і не зазначили складових проекту, які можна було б віднести до «матеріалів землевпорядного проектування»; не зовсім зрозуміло, які саме виміри меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) йдеться, якщо земельна ділянка не запроектована

3.1.

Результати польових геодезичних робіт у разі використання теодоліта

зразки документів переважно не містять чітких вимог до оформлення крім назви документу

3.1.1.

Схема планової основи

3.1.2.

Журнал польових геодезичних  вимірювань

3.1.3.

Польовий абрис земельної ділянки з описом її меж

3.1.4.

Відомість обробки теодолітного ходу

3.2.

Результати польових геодезичних робіт у разі використання електронного тахеометра

3.2.1.

Схема планової основи

3.2.2.

Роздрукований електронний польовий журнал

3.2.3.

Відомість обробки теодолітного ходу

3.3.

Результати польових геодезичних робіт у разі  використання GNSS – приймачів

3.3.1.

Схема GNSS - спостереження

3.3.2.

Графік сеансу супутникових спостережень

3.3.3.

Відомість виміряних векторів

3.3.4.

Відомість вихідних та виміряних координат пунктів з оцінкою точності

3.4.

Результати польових геодезичних робіт у разі використання УПМ ГНСС, інших перманентних мереж

3.4.1.

Схема GNSS - спостереження

3.4.2.

Результати розрахунків координат вимірюваних точок

3.4.3.

Роздрукований звіт про результати врівноваження

3.5.

Протокол попередньої перевірки

4.

Матеріали вирахування площ

 

4.1.

Креслення меж земельних ділянок (землекористувань), за рахунок яких відводиться земельна ділянка

«креслення» не є матеріалом вирахування площ, а графічним документом

4.2.

Креслення контурів угідь угідь в розрізі землекористувачів

«креслення» не є матеріалом вирахування площ, а графічним документом

4.3.

Відомість вирахування площ угідь в розрізі власників (користувачів)

площі розраховуються за ділянками, а не власниками

4.4.

Каталог координат

 

4.5.

Протокол перерахунку координат поворотних точок меж земельної ділянки до системи координат УСК -2000

потреби в цьому документі немає, оскільки визначення меж в інших системах координат, аніж державна, не передбачається

4.6.

Таблиця внутрішніх кутів та довжин меж земельної ділянки

доцільно об’єднати із каталогом координат

5.

Графічні матеріали

 

5.1

Схема (план) розташування земельної ділянки

законом не передбачено

5.2.

План відведення земельної ділянки

законом не передбачено

5.3.

Кадастровий план земельної ділянки

 

5.4.

План меж зон обмежень і сервітутів земельної ділянки

позначаються на кадастровому плані

5.5

Зведений план суміжних земельних ділянок

законом не передбачено

5.5.1.

Додаток до зведеного плану суміжних земельних ділянок

законом не передбачено

6.

Земельно-кадастрова інформація на земельну ділянку

законом не передбачено

7.

Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 

7.1.

Розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва

 

7.2.

Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва

 

8.

Матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)

 

8.1.

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності

 

8.2.

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

 

8.2.1.

Додаток до Акта приймання-передачі межових знаків на зберігання

 

8.3.

Список межових знаків переданих на зберігання

у документі немає потреби, адже межові знаки зазначаються в акті їх приймання-передачі

8.4.

Кроки межових знаків

 

9.

Матеріали попереднього погодження місця розташування земельної ділянки (у разі наявності)

законом не передбачені та

не можуть бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюються розробником документації із землеустрою

10.

Додаткові матеріали

законом не передбачені

11.

Матеріали погодження проекту землеустрою

не можуть бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюються розробником документації із землеустрою

12.

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

13.

Рішення міської, селищної, сільської ради про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою та приймається після розробки проекту

14.

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки

не може бути об’єктом стандартизації, оскільки не створюється розробником документації із землеустрою

та приймається після розробки проекту

 

    Авторами не визначено форму розрахунку розміру збитків власників землі та землекористувачів (що прямо передбачений законом).

   Технічна документація із землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), згідно статті 55 Закону України «Про землеустрій» повинна містити лише матеріали визначення місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Натомість автори проекту еталонів пропонують включати до її складу близько чотирьох десятків (!!!) різних документів. Виходячи із прийнятої концепції не зовсім зрозуміло, чому автори забули включити до складу необхідних документів копії свідоцтв про народження власників землі (землекористувачів) та розробника документації із землеустрою, довідки про відсутність у них судимості, фотографії кожного межового знаку у трьох проекціях тощо.

    Рекомендуємо авторам проекту еталону ознайомитись із наказом Держкомзему від 08.10.2009 № 534 «Про затвердження Еталону технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку», який широко використовувався, в тому числі, державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» та іншими державними підприємствами, і яким питання встановлення меж вирішувалися у набагато простіший та адекватний спосіб.

    Не можна погодитись із спробами нав’язування через запропоновані «еталони» різного роду послуг, що не відносяться до адміністративних, зокрема, щодо перерахунку геодезичних координат із різних систем. Відзначимо, що єдиним джерелом інформації про Державну геодезичну мережу України (в тому числі для господарюючих суб’єктів ДП «Центр державного земельного кадастру» та ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії») мають бути матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України, що знаходяться у віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відповідно до статей 19 та 20 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». Вважаємо за необхідне підкреслити, що Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» не передбачає платності адміністративних послуг з користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України, а тому сподіваємось, що ДП «Центр державного земельного кадастру», як і інші розробники документації із землеустрою в України, матиме можливість користуватися відповідними даними на безоплатній основі. 

    Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо відмовитись від прийняття проектів еталонів («тимчасових стандартів») у запропонованих редакціях та піддати їх більш ніж істотному доопрацюванню. Асоціація «Земельна спілка України» висловлює готовність, при потребі, надати ДП «Центр державного земельного кадастру» необхідну експертну підтримку.

 

    Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду цього листа.

 

 

З повагою,

Президент Асоціації

«Земельна спілка України»                                               А.Г. Кошиль

 

 

 

Джерело...

Обговорення на форумі...