ЗАТВЕРЖЕНО

Рішенням Кваліфікаційної комісії

від «20» лютого 2013 № 3

 

Перелік питань

до кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат

інженера-геодезиста

 

Правовий блок

1. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність.

2. Об'єкти та суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

3. Основні вимоги до професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів.

5. Органи державного управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

7. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

8. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

9. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення.

10. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт.

11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення.

12. Нормативно-технічна документація в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

13. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

14. Картографо-геодезичний фонд України.

15. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.

16. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

17. Геодезичні пункти та їх охорона.

18. 3авдання державного геодезичного нагляду. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду.

19. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

20. Відповідальність за порушення законодавства в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

21. Міжнародне співробітництво в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

22. Основні види контролю, які застосовуються для визначення якості топографо-геодезичних і картографічних робіт.

23. Мета унормування географічних назв. Використання та збереження географічних назв.

24. Авторське право в картографії. Картографічні твори, що охороняються.

25. Основні завдання, визначені Указом Президента України «Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні».

 

Блок питань з геодезії

26. Форма та розміри Землі.

27. Системи координат в геодезії.

28. Система висот в геодезії. Абсолютні та відносні висоти, перевищення.

29. План, карта та профіль земної поверхні.

30. Система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера.

31. Номенклатура карт та планів.

32. Зображення рельєфу на картах і планах.

33. Зображення основних форм рельєфу в горизонталях.

34. Поняття про цифрові топографічні карти.

35. Орієнтування ліній місцевості. Орієнтирні кути.

36. Азимути, зближення меридіанів та схилення магнітної стрілки.

37. Дирекційні кути та румби.

38. Читання топографічної карти.

39. Визначення географічних координат точки по  карті.

40. Визначення прямокутних координат точки по карті (плану).

41. Визначення по карті дирекцій них кутів ліній місцевості.

42. Пряма та обернена  геодезичні задачі.

43. Визначення висот горизонталей та точок.

44. Побудова на карті (плану) ліній заданого ухилу.

45. Побудова профілю лінії місцевості.

46. Визначення меж водозбірної площі.

47. Методи визначення площ на картах та планах.

48. Оброблення рівноточних вимірювань.

49. Оброблення нерівноточних вимірювань.

50. Осі та площини теодоліта.

51. Класифікація теодолітів за конструкцією, за точністю та призначенням.

52. Особливості конструкцій електронних теодолітів та тахеометрів.

53. Вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів та кругових прийомів.

54. Вимірювання вертикальних кутів.

55. Джерела похибок вимірювання горизонтальних кутів.

56. Компарування лінійних мірних приладів.

57. Вимірювання ліній світловіддалемірами. Схема.

58. Види нівелювання.

59. Прилади для геометричного нівелювання.

60. Способи геометричного нівелювання.

61. Порядок роботи на станції геометричного нівелювання IV класу.

62. Тригонометричне нівелювання.

63. Вплив похибок на точність геометричного нівелювання.

64. Види та методи створення геодезичних мереж.

65. Створення геодезичних мереж методом тріангуляції та трилатерації.

66. Способи закріплення пунктів геодезичних мереж.

67. Теодолітні ходи знімальної основи.

68. Висотні ходи знімальної основи.

69. Види знімань місцевості.

70. Способи знімання ситуації та рельєфу місцевості.

71. Горизонтальне (теодолітне) знімання.

72. Тахеометричне знімання.

73. Електронне тахеометричне знімання.

74. Складання планів теодолітного знімання.

75. Складання планів тахеометричного знімання.

76. Загальна схема геодезичних мереж.

77. Принцип роботи системи GNSS.

78. Принцип визначення координат системою GNSS: абсолютні та відносні координати.

79. Суть GNSS–вимірювань.

80. Державна геодезична референтна система координат УСК – 2000. Основні поняття.

81. Система геодезичних координат 1942 року. Основні параметри.

82. Поняття про геодезичні дати.

83. Система геодезичних координат 1963 (СК-63) року. Основні поняття.

84. Глобальні навігаційні супутникові системи  GPS і ГЛОНАСС: особливості.

85. Сегменти глобальних навігаційних супутникових систем  GPS і ГЛОНАСС: особливості.

86. Сегмент користувачів.

87. Статичний та кінематичний методи вимірювань.

88. Основні технології вимірювання супутниковими приймачами.

89. Статичний метод визначення координат пунктів.

90. Визначення координат методом «стій/іди» («stop and go»).

91. Способи ініціалізації.

92. Визначення координат методом «швидкої статики».

93. Диференціальний метод GNSS-вимірювань.

94. Принципи побудови планових геодезичних мереж.

95. Сучасний стан планових державних мереж України.

96. Основні положення побудови державних мереж.

97. Полігонометрія згущення та її характеристика.

98. Проектування полігонометрії, критерії.

99. Рекогностування пунктів п/м та закріплення їх ґрунтовими центрами.

100. Закріплення пунктів полігонометрії відновлювальними стінними знаками.

101. Карточка закріплення пунктів полігонометрії.

102. Закріплення пунктів полігонометрії орієнтирними стінними знаками.

103. Прилади для вимірювання кутів в п/м, їх характеристики та дослідження.

104. Перевірка  колімаційної похибки в теодоліті та тахеометрі

105. Вимірювання кутів по триштативній системі.

106. Способи центрування оптичним центриром.

107. Характеристика електронних тахеометрів. Порядок вимірів електронних тахеометрів та обробка результатів.

108. Електронні рулетки.

109. Суть прив’язувальних робіт в полігонометрії. Методи прив’язки полігонометричних ходів.

110. Безпосередня прив’язка.

111. Пряма кутова одноразова і багаторазова засічки. Схеми.

112. Обернена одноразова і багаторазова  кутова засічки.

113. Лінійна одноразова засічка.

114. Лінійна багаторазова засічка. Порядок зрівнювання.

115. Прив’язування за допомогою ГНСС (глобальних навігаційних супутникових систем).

116. Класифікація нівелірних мереж України.

117. Проектування, рекогностування і закріплення нівелірних мереж згущення.

118. Прилади для нівелювання ІІІ та ІV класів мереж згущення, їх характеристика і дослідження.

119. Польові роботи при нівелюванні ІІІ  класу. Інструктивні вимоги.

120. Схема нівелірного ходу.

121. Державна нівелірна мережа І та ІІ класів. Задачі, що вирішують мережі І та ІІ класів.

122. Схема побудови висотних ДГМ. Вихідний пункт. Точність.

123. Електронні цифрові нівеліри, їх будова, параметри, характеристики.

124. Основні уявлення про фігуру Землі. Геоїд, квазігеоїд, земний еліпсоїд, референц-еліпсоїд.

125. Еліпсоїд обертання та основні параметри земного еліпсоїда.

126. Загальноземний еліпсоїд GRS-80 та система координат ITRS/ITRF.

127. Еліпсоїд та система координат WGS-84.

128. Референц-еліпсоїд Красовського та системи координат СК42, СК63, УСК2000.

129. Проекція UTM.

130. Основні поняття про гравітаційне поле Землі, його визначення.

131. Відхилення прямовисних ліній та їх значення. Абсолютні та відносні відхилення прямовисних ліній.

132. Системи геопотенціальних висот: ортометрична, нормальна, динамічна.

133. Фундаментальні геодезичні сталі, зв'язок між ними.

134. Задачі вивчення рухів земної кори. Геодинамічні полігони. Побудова геодезичних мереж на полігонах.

 

Блок питань з інженерної геодезії

135. Види інженерно-геодезичних робіт.

136. Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань.

137. Стадії проектування інженерних споруд.

138. Технологія вишукування трас лінійних споруд.

139. Елементи плану і профілю лінійних споруд.

140. Камеральне трасування лінійних споруд.

141. Польове трасування лінійних споруд.

142. Сучасні технології вишукування і проектування лінійних споруд.

143. Геодезична планова та висотна основа розмічувальних робіт.

144. Геодезична будівельна сітка.

145. Прилади для геодезичних вимірювань у будівництві.

146. Елементи геодезичних розмічувальних робіт.

147. Способи геодезичних розмічувальних робіт.

148. Способи розмічування осей криволінійних споруд.

149. Розмічування площин за висотою.

150. Встановлення і вивірення елементів конструкції за висотою.

151. Встановлення і вивірення конструкцій в плані.

152. Встановлення і вивірення конструкцій за вертикаллю.

153. Виконавчі знімання.

154. Геодезична основа великомасштабного знімання.

155. Точність, повнота та детальність топографічних планів.

156. Генеральні плани промислових об’єктів.

157. Способи передачі позначки на дно котловану.

158. Технологія відкладання проектної відстані.

159. Технологія відкладання проектного кута.

160. Технологія відкладання проектної відмітки.

 

Блок питань з картографії, фотограмметрії, ГІС

161. Дистанційне зондування Землі.

162. Зміст топографічних планів.

163. Номенклатура та розграфлення карт від 1:1000000 до 1:10000.

164. Визначення геодезичних координат точки на топографічній карті.

165. Визначення прямокутних координат точки на топографічній карті.

166. Суть аерокосмічного знімання.

167. Способи комбінованої зйомки: технологічна схема.

168. Поняття про просторову фототріангуляцію.

169. Способи оновлення карт.

170. Точність планів та карт.

171. Властивості та сфери використання топографічних карт.

172. Зміст топографічних карт.

173. Основні види та методи фотографічного знімання.

174. Аерофотографічні знімальні системи і комплекси.

175. Космічні знімальні системи, переваги та недоліки.

176. Аерофотоапарати та їх характеристики.

177. Характеристики об’єктивів аерофотоапаратів.

178. Повздовжнє та поперечне перекриття. Робоча область негатива.

179. Оцінка фотограмметричної та фотографічної якості аерофотознімання.

180. Складання проекту аерофотознімання.

181. Елементи орієнтування одиночного знімка.

182. Трансформування знімків, виготовлення фотосхем, фотопланів, ортофотопланів.

183. Фототріангуляція, види і способи побудови.

184. Планово-висотна прив’язка розпознаків.

185. Загальні відомості про дешифрування знімків, види, методи та способи дешифрування.

186. Стереоефект та стереоскопічні вимірювання.

187. Елементи орієнтування пари знімків.

188. Масштаб фотограмметричної моделі.

189. Поздовжній паралакс та його зв’язок з перевищенням точок на місцевості.

190. Технологія оновлення топографічних карт і планів.

191. Цифрові фотограмметричні станції.

192. Технологія цифрового фотограмметричного оброблення знімків.

193. Принцип 3-D лазерного сканування.

194. Властивості та сфери використання топографічних карт.

195. Математична основа топографічних карт. Система географічних координат. Геодезична основа.

196. Картографічні проекції.

197. Цифрові моделі місцевості. Типи моделей, способи отримання.

198. Картографічна генералізація. Підписи на картах.

199. Картографічні джерела.

200. Проектування, складання та видання карт.

201. Дослідження по картах. Способи роботи з картами. Вивчення структури, взаємозв’язків, динаміки.

202. Географічні інформаційні системи. Картографічні бази і банки даних.

203. Геоінформаційне картографування. Методи. Комп’ютерна обробка знімків.

 

 Джерело...